Algemene voorwaarden

DEFINITIES:

Gebruiker: 

Onder de gebruiker van de algemene voorwaarden wordt verstaan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez), statutair gevestigd te Hoofddorp, Prinses Arianelaan 3, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 34314298.

Opdrachtgever: 

Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) een bruiloft, verloving, jubileum of ander aanverwant event organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.

Overeenkomst: 

De overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 1 – ALGEMEEN


1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s), voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene of inkoop voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) of het deelnemen aan een namens opdrachtgever door Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) georganiseerde bruiloft/event.  

 

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST
2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtgever mondeling of schriftelijk (e-mailberichten inbegrepen) een aanbod van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) aanvaardt. Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) verstrekt opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst (de opdrachtbevestiging) welke door opdrachtgever dient te worden ondertekend en geretourneerd aan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez). Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) het recht voor haar (personeels)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.4 Indien Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. doch niet uitsluitend bedoeld onderzoekskosten ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatie bezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager.

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.6 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.7 De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan. De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging.

2.8 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2.9 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) anders bepaalt.

2.10 Indien en voor zover Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) diensten verricht als weddingplanner, betreffen de prijzen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) en zijn niet inbegrepen in het honorarium te voldoen aan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez). Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van een goede weddingplanner/ceremoniemeester/event planner uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap binnen de branche van weddingplanners.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
3.3 Indien door Rachel’s Events & Weddings of door Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verbandhoudende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, een en ander in overleg met opdrachtgever.

3.4 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) heeft verzocht te ontvangen of waarvan opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de door Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) gewenste vorm en wijze aan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) ter beschikking worden gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) zijn verstrekt, heeft Wedding Eve het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.6 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.7 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden en/of faciliteiten zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 4 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.3 Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onvoorziene, redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te berekenen. Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

4.4 Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) heeft het recht het overeengekomen bedrag op de offerte te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez), dat in redelijkheid niet van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 5 – BETALING
5.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 50 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) anders is overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt binnen de voorbereidingsfase nog twee maal een factuur voor het restant van 2 x 25% van het geoffreerde bedrag, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) anders is overeengekomen. De factuurdatum voor beide factureringen wordt in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na de bruiloft ontvangt de opdrachtgever eventueel een laatste factuur voor extra uren, op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen in de opdrachtbevestiging. Voor deze laatste factuur geldt dezelfde betalingstermijn als voor de eerdere facturen. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de facturen niet op.

5.2 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf de intreding van het verzuim tot aan de voldoening van het volledige bedrag.

5.3 Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Wedding Eve kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een (aanbod tot) betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst. Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

5.5 Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) behoudt zich het recht voor om het bedrag ineens op te eisen indien daar gegronde redenen voor zijn.

5.6 Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) daartoe aanleiding geeft, is Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez)  gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) zekerheid stelt in een door Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

5.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

5.8 Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) is gerechtigd prijsstijgingen van toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien en voor zover tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven van bijv. lonen en/of producten zijn gestegen.

5.9 Indien de reistijd van de trouw/feestlocatie naar de woonplaats van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) langer is dan 2 uur en de op de trouwdag overeengekomen diensten van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) zijn afgerond, zal Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) in overleg met en op kosten van opdrachtgever een overnachting in een nabij gelegen (middenklasse)hotel kunnen boeken. 

 

Artikel 6 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN BEZWAREN
6.1 Klachten dienen uiterlijk binnen 4 weken, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren. Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) dient terstond in de gelegenheid te worden gesteld ingediende klachten te controleren.

6.2 Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) ingediende facturen tijdig en volledig te betalen.

6.3 Indien en voor zover een klacht gegrond is zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Laatstgenoemde dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

6.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 Aansprakelijkheid.

Artikel 7 – ONTBINDING, OPZEGGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
7.1 Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) heeft het recht een overeenkomst te beëindigen of een (deel)opdracht te weigeren, indien de inhoud daarvan naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

7.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde partijen onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) gemaakte (externe) kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden. Opdrachtgever is alsdan annuleringskosten verschuldigd aan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez). Deze annuleringskosten bedragen 75% van de totale som van de opdracht bij opzegging 12 tot 4 weken voor de bruiloft/het event, of  80% van de totale som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de bruiloft/het event, of 90% van de totale som van de opdracht bij opzegging in de laatste week voor de bruiloft/het event, terwijl annuleren op de dag van de bruiloft/het event zelf inhoudt dat de volledige overeengekomen prijs voor de betreffende bruiloft/het event door opdrachtgever zal worden vergoed aan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez), vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale  opdracht.

7.5 Gebruiker is bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

7.6 Opdrachtgever en Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

7.7 De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij, zoals in ieder geval, doch niet uitsluitend, een verstoorde vertrouwensrelatie tussen opdrachtgever en gebruiker en het annuleren van de bruiloft/event.

7.8 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijds) opzeggen is overgegaan door Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) heeft opdrachtgever recht op medewerking van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) als weddingplanner / ceremoniemeester kan worden verwacht. Indien gebruiker toerekenbaar tekortschiet doordat opdrachtgever aan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

8.2 Mocht Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) aansprakelijk zijn dan is zij slechts aansprakelijk voor directe schade. De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en is te allen tijde beperkt tot ten hoogste de hierop betrekking hebbende factuurwaarde.

8.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8.4 Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

8.5 Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) is nimmer aansprakelijk voor enige schade, in welke vorm ook, ontstaan bij de op –of afbouw van producten, in de ruimste zin van het woord, geleverd door toeleveranciers en/of overige derden.

8.6 De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

8.7 Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Door hen verstrekte opdrachten zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door R. (Rachel) van der Veld van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) of een werknemer die daartoe schriftelijk gemachtigd is en aan opdrachtgever bevestigd door R (Rachel). Van der Veld van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez). Gebruiker behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren, of goederen te leveren waarvoor zulke bevestiging niet gegeven  is.

8.8 Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en overige zaken tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) of derden.

 

Artikel 9 – VRIJWARING
9.1 Opdrachtgever vrijwaart Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) dan wel door Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) ingeschakelde derden, voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 10 – OVERMACHT
10.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

10.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Ziekte en/of een ongeval worden tevens aangemerkt als overmacht in de zin van deze voorwaarden.

10.3 In geval van overmacht aan de zijde van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) waardoor de opdracht of een deel daarvan niet kan worden uitgevoerd, is Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) hiervoor niet aansprakelijk en zal Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) zorg dragen voor vervanging in de vorm van een collega weddingplanner overeen te komen met opdrachtgever.

10.4 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

10.5 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de andere partij.

10.6 Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11 – PROMOTIEMATERIAAL
11.1 Opdrachtgever geeft Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) toestemming om de naam van opdrachtgever en het promotiemateriaal, onder meer bestaande uit foto’s van de bruiloft, het event en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden.

11.2 Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden van het bedrijf Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez), zoals referenties en foto’s op de website en/of Instagram, Facebook, een blog, materiaal voor beurzen en/of workshops.

11.3 Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van de promotie van het bedrijf Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez).

 

Artikel 12 – INTELECTUELE EIGENDOM
12.1 Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

12.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, drukwerk, grafische ontwerpen, (model)contracten en andere geestesproducten van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez), een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudigen, openbaar maken en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) toegestaan.

 

Artikel 13 – GEHEIMHOUDING
13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader  van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 14 – NAWERKING
De bepalingen van deze overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze overeenkomst van kracht zullen blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen blijven binden.

 

Artikel 15 - Geschillen 

15.1.  Geschillen tussen Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez).

15.2.  Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Rachel’s Events & Weddings (onderdeel van All Stylez) zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Artikel 16 – TOEPASSELIJK RECHT
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.